REGULAMIN PROJEKTU

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu CST

Oświadczenie uczestnika projektu DO

Oświadczenie - zakres danych osobowych

STYCZEŃ

Ruszyły zajęcia realizowane w ramach projektu: Rozwińmy  żagle szans! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, całkowita wartość projektu  wynosi 1 976 654,46zł, w tym dofinansowanie przez Unię Europejską …… . Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez objęcie wsparciem 606 (304K/302M) uczniów usteckich szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej oraz 51 (49K/2M) nauczycieli. W niektórych zajęciach będą mogli uczestniczyć rodzice. Zakładane efekty realizacji projektu to redukcja liczby ocen niedostatecznych, podwyższenie średniej ocen rocznych, rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności wśród uczniów i nauczycieli a także świadome planowanie dalszej ścieżki edukacji  zawodowej. Projekt realizowany będzie przez dwa lata szkolne tj. w roku 2016/2017 i 2017/2018

 Zakres i formy wsparcia wraz z kryteriami naboru na poszczególne zajęcia i realizatorzy zajęć:

Zadanie

Podzadanie/realizator

Odbiorcy

Kryteria naboru

L.grup/ h/tydz.

L.ucz
w grupie

K

M

 

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

1.1 Zajęcia z Laboratorium fizycznego

J. Tuziak

1gr/

2h tyg

10

5

5

Ucz. klas III uzdolnieni na podstawie ocen rocznych z fizyki w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną cel i bdb

1.2 Zajęcia z laboratorium biologiczno-chemiczna

I. Perkowska

2gr/

2h tyg   na gr.

10

5

5

Ucz. klas II (10 os.) i III (10 os.) uzdolnieni na podstawie ocen  rocznych z chemii i biologii w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną cel i bdb

2. Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych

2.1 Zajęcia z Języka hiszpańskiego

A. Ruciński

1gr/

2h tyg

12

6

6

Ucz. klas I - III uzdolnieni językowo na podstawie ocen  rocznych z j. angielskiego w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną cel i bdb

2.2 Zajęcia z Języka angielskiego metodą Natural approach

K. Kostrubiec

1gr/

2h tyg

8

5

3

Ucz. klas I i II uzdolnieni językowo na podstawie ocen  rocznych z j. angielskiego w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną cel i bdb

2.3 Zajęcia z Języka angielskiego dla uczniów śr.zaawansow.

M. Taruts

1gr/

2h tyg

14

7

7

Ucz. klas II  średniozaawansowani językowo na podstawie ocen  rocznych z j. angielskiego w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną dst 

3. Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych

3.1 Zajęcia "Robotyka i kodowanie"

M. Iwańczuk

2gr/

1h tyg na gr.

8

3

5

Ucz. klas I (w pierwszej kolejności kl. a i b – innowacja „Programowanie w środowisku Scratch”) na podstawie  ocen rocznych z informatyki w 2015/16 w pierwszej kolejności z oceną cel i bdb

4. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

4.1. Zajęcia "Przedsiębiorczość z edukacją zawodową"

M. Krupa

2h/gr.

18gr.14- 15os./1h ind. na uczestn. x 250 os

250

121

129

Tworzenie indywid. planów kariery dla gr.250ucz.z klas I-III (286h) w pierwszej kolejności uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, lub z opinią pedagoga bądź wychowawcy; w roku szkolnym 2016/2017 w pierwszej kolejności uczniowie klas III.

5. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów prawnych

5.1 Zajęcia "Szansa dla dyslektyków"

M. Piętka

1gr/

1h tyg

6

2

4

Ucz. klas I-III  na podstawie opinii o dysleksji.

5.2 Zajęcia "Terapia pedagogiczna, grupowa"

R. Tęsna

1gr/

2h tyg

4

2

2

Ucz. klas I-III na podstawie orzeczenia lub opinii PPP.

5.3 Zajęcia "Terapia pedagogiczna, grupowa i indywidualna"

M. Nowak

1gr/2h tyg + 6h x 4 ucz.

4

3

1

Ucz. klas I-III na podstawie orzeczenia lub opinii PPP.

6. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

6.1 Zajęcia „Matematyka z fizyką”

I. Błądkowska

1gr/

2h tyg

8

3

5

Ucz. klas II z brakami edu. na podstawie ocen  rocznych z matematyki i fizyki w 2015/16 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst

6.1 Zajęcia „Matematyka z fizyką”

B. Lenczewska

1gr/

2h tyg

8

3

5

Ucz. klas III z brakami edu. na podstawie ocen  rocznych z matematyki i fizyki w 2015/16 w pierwszej kolejności
po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst

6.2 Zajęcia " Biologia z chemią"

E. Sołtysiak

1gr/

2h tyg

8

3

5

Ucz. klas II z brakami edu. na podstawie ocen  rocznych z chemii i biologii w 2015/16 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

6.2 Zajęcia " Biologia z chemią"

M. Zagrodzka

1gr/

2h tyg

8

3

5

Ucz. klas III z brakami edu. na podstawie ocen  rocznych z chemii i biologii w 2015/16 w pierwszej kolejności po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

6.3 Zajęcia "Chemia z fizyką"

E. Mey-Wysocka

2gr/

2h tyg

na gr.

8

3

5

Ucz. klas II (8 os.) i III (8 os.) z brakami edu. na podstawie ocen  rocznych z chemii i fizyki w 2015/16 w pierwszej kolejności
po egzaminach poprawkowych, z oceną dop lub dst.

 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w Gimnazjum w terminie 14 - 18 listopada 2016r. na podstawie   Regulaminu Projektu, do objęcia wsparciem w roku szkolnym 2016/2017 zakwalifikowano uczniów jak w poniższej tabeli:

 

Ogółem

K

M

Liczba uczniów zakwalifikowanych  do projektu z listy głównej.

191

89

102

Liczba uczniów zakwalifikowanych na zajęcia w ramach zadania:

 

Zad.1 . Zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

30

15

15

Zad.2.  Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych.

34

18

16

Zad.3. Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji
w kierunku nauk informatycznych.

16

6

10

Zad. 4. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

116

48

68

Zad. 5. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów prawnych.

14

7

7

Zad. 6. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

48

18

30

Liczba wszystkich uczniów zakwalifikowanych na listę rezerwową:

33

17

16

Liczba uczniów, którzy uczestniczą:

      - w jednym rodzaju zajęć: 128 (66K/62M)

      - w dwóch rodzajach zajęć: 59 (23K/36M)

      - w trzech rodzajach zajęć: 4(0K/4M)

Informacji o projekcie można  zasięgnąć u koordynatora  w biurze projektu

(pokój 207), telefonicznie (59 8144 413) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz u realizatorów zajęć bądź wychowawców.

LUTY

Charakterystyka zajęć realizowanych w ramach poszczególnych  zadań projektu

> Laboratorium Fizyczne – uczenie samodzielności i wykorzystania wiedzy w praktyce; uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne, doświadczenia, pomiary, opracowują wyniki
i przygotowują raporty w formie sprawozdań

> Język hiszpański – zwiększenie potencjału uczniów uzdolnionych w zakresie posługiwania się różnymi językami obcymi

> Język angielski metodą Natural Aprroach – zajęcia wyłącznie w języku angielskim; nauczyciel posługuje się językiem prostym i naturalnym, stosuje wiele gestów, mimikę, powtarza swoje wypowiedzi na wiele różnych sposobów; metoda zakłada, że uczniowie zaczną reagować spontanicznie w danej sytuacji i będą odnajdywać się w typowych sytuacjach życia codziennego

> Język angielski dla średnio zaawansowanych – zwiększenie potencjału uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim

> Robotyka i kodowanie – uczenie logicznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, analizy i syntezy zebranych informacji; tworzenie podstaw do rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, fizyki, elektroniki i myślenia projekcyjnego

> Przedsiębiorczość z edukacją zawodową – odkrywanie swoich predyspozycji w aspekcie przyszłego zawodu, planowanie dalszej ścieżki kształcenia z uwzględnieniem wyboru odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy, tworzenie indywidualnych planów kariery zawodowej

> Szansa dla dyslektyków – działania usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia koncentracji, wzbogacanie słownictwa czynnego, właściwe stosowanie zasad ortograficznych; ćwiczenia słuchowe, grafomotoryczne, pamięciowe, dyktanda wdrażające, rozwijanie mowy opowieściowej; gry i zabawy logiczne

> Terapia pedagogiczna grupowa – zajęcia w kierunku niwelowania zaburzeń zachowania, nieznajomości norm społecznych, zaburzeń w  funkcjonowaniu społecznym; stosowanie różnych form terapii min. filmoterapię, muzykoterapię, arteterapię ; rozmowy terapeutyczne, zastosowanie programów terapeutycznych; w części zajęć uczestniczyć będą rodzice

> Terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna – skupiać się będzie na konkretnych dysfunkcjach i próbie ich zniwelowania; prowadzone będą ćwiczenia stymulujące, rozwijające i usprawniające w zakresie: spostrzegania stosunków przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania figur i tła oraz położenia przedmiotów w przestrzeni; w terapii wykorzystana zostanie metoda Dennisona; w części zajęć będą uczestniczyć rodzice

> Matematyka z fizyką, Biologia z chemią, Chemia z fizyką – wyrównywanie braków
w wiedzy i umiejętnościach, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę indywidualnych możliwości; zajęcia z zastosowaniem metod aktywizujących (eksperyment, projekt); samodzielne dochodzenie do wiedzy na podstawie planowanych
i przeprowadzanych doświadczeń, wspólnej analizy wyników; zwiększenie kompetencji przez uczenie się na drodze odkrywania, działania, dzięki zdaniom i ćwiczeniom praktycznym; podnoszenie samooceny uczniów, zwiększenie efektywności nauczania.

Część zajęć realizowana będzie we współpracy z partnerem projektu – Akademią Pomorską w Słupsku.

Planowane rodzaje zajęć na AP:

- Zajęcia laboratoryjne z mechaniki, termodynamiki, optyki, elektromagnetyzmu

- Zajęcia z zoologii

- Zajęcia z anatomii człowieka.

MARZEC

W dniach 27-28 marca nauczyciele gimnazjum uczestniczyli w „Kursie TIK obsługa  narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem”, zrealizowanym przez partnera projektu - firmę PROFI BIZNES. Dzięki szkoleniu podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystywania zasobów edukacyjnych,  aplikacji i materiałów dostępnych w Internecie, do tworzenia pomocy dydaktycznych. Doskonalili również umiejętność tworzenia własnych aplikacji oraz przeszli szkolenie w zakresie podstaw e-learningu na platformie Moodle.

 **********************************************************************

Postęp rzeczowy projektu za okres: styczeń, luty, marzec 2017r.

Zadanie 1

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z  harmonogramem  i programem pracy. Zrekrutowano 30 uczniów-15K i 15M klas II i III w tym na zajęcia Laboratorium fizyczne (LF)10ucz. - 5K, 5M ; na zajęcia Laboratorium biologiczno-chemiczne (LBCH) 20 ucz. - 10K,10M z tego na zajęcia LBCH dla klas II 10ucz - 5K, 5M i na zajęcia LBCH dla klas III 10 ucz., 5K, 5M. Na listach rezerwowych znajduje się: 2 ucz. - 1K, 1M na zajęcia LF; 4 ucz.- 2K, 2M ucz. na zajęcia LBCH; razem 6 ucz.  Zrealizowano 117 h i 6 h na Akademii Pomorskiej - razem 123h w tym zajęć LF 39h + 2h na AP  razem 41h i  zajęć LBCH 78h+4h na AP razem 82h.  Przeprowadzono testy  wiedzy "ex ante" . Podczas zajęć LBCH uczniowie  planowali i przeprowadzali doświadczenia np. wykrywanie  białek, cukrów i tłuszczów w produktach spożywczych, identyfikowali odczyn roztworów, wykonywali reakcje charakterystyczne na wykrywanie węglowodorów nasyconych i nienasyconych; byli uczestnikami pokazów reakcji otrzymywania związków chemicznych;  sprawdzali doświadczalnie,  "czy w wydychanym powietrzu jest dwutlenek węgla?", badali wpływ wysiłku fizycznego na częstość oddychania. Na  zajęciach LF min. wyznaczali gęstość ciał, współczynnik sprężystości, średnie prędkości ciał; badali zależność ciężaru od masy ciała. Uczniowie poznali sposoby dokumentowania oraz analizy wyników pomiarów i badań; doskonalili umiejętność wnioskowania w oparciu o analizę danych doświadczalnych. Do rejestrowania i przetwarzania wyników badań wykorzystywali laptopy z programem Word i exls. Rozpoczęli projekt - "Zabawka fizyczna". Podczas  zajęć wykorzystywano  wyposażone w komputery sale informatyczne z dostępem do internetu , sprzęt laboratoryjny, odczynniki, modele, preparaty  itp.  Uczestnicy  zajęć wykazywali się  aktywnością i dociekliwością, wysokim stopniem samodzielności; inicjowali realizację różnych zadań co wskazuje na podniesienie  ich kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych uczniowie pozytywnie oceniają efekty  udziału w zajęciach- poszerzyli zakres wiedzy ; oceniają zajęcia jako pożytecznie spędzony czas; są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć - dużej ilości doświadczeń, możliwości samodzielnego eksperymentowania, miłej atmosfery. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w  31,1 % .

Zadanie 2

Zajęcia dla uczniów
w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie  z harmonogramem i programem pracy. Zrekrutowano 34uczniów-18K i 16M klas I i II   w tym 12 ucz.- 6K, 6M na język hiszpański (JH), 8 ucz.- 5 K, 3M na j. angielski metodą „natural approach”  (JAN) i 14 ucz. 7K, 7M na j. angielski dla średnio zaawansowanych (JAS). Na listach rezerwowych jest 9 ucz. -4K i 5M w tym na JH 5 ucz.-2K, 3M; na JAN 2 ucz.- 1K, 1M; na JAS 2 ucz. - 1K, 1M. Zrealizowano 117 h w tym  39h JH,   39h JAN, 39h JAS.  Przeprowadzono testy wiedzy  "ex ante" z języka angielskiego. Na  zajęciach JH  uczniowie ćwiczyli wymowę, nauczyli się alfabetu, podstawowych zwrotów grzecznościowych, podawania danych osobowych w języku hiszpańskim; poznali zasady gramatyki . Na zajęciach stosowano metodę gier dydaktycznych , metody audiolingwistyczne z wykorzystaniem płyt CD i filmów edukacyjnych. Przeprowadzono lekcje kulturowe - "Język hiszpański na świecie", hiszpańskie skecze; uczniowie poznali hiszpańskie piosenki.  Na zajęciach j. angielskiego "natural approach" uczniowie poznali i stosowali  zasady tej metody; doskonalili sztukę konwersacji  odgrywając scenki; utrwalali bazę językową i zasady gramatyki ;  zrealizowano projekt - "Tradycje kulinarne Wielkiej Brytanii". Podczas zajęć JAS uczniowie uzupełniali  braki wiedzy i umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych - czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie; wykonywali ćwiczenia leksykalne, doskonalili słuchanie podczas projekcji filmów i odsłuchiwania tekstów z płyt CD; doskonalili umiejętność pracy ze słownikiem; uczestniczyli w grach dydaktycznych i scenkach konwersacyjnych. W ramach monitorowania  i ewaluacji   realizatorzy przeprowadzali krótkie sprawdziany konwersacyjne, analizowali oceny bieżące i cząstkowe, prowadzili obserwacje aktywności i zaangażowania uczniów podczas realizacji różnych zadań.  Uczniowie poprawili oceny bieżące  z j. angielskiego, opanowali  j. hiszpański na zakładanym przez realizatora poziomie, poprawili ogólną  sprawność językową co wskazuje na podniesienie kompetencji językowych uczestników. W ankiecie ewaluacyjnej pozytywnie oceniają  oni zajęcia wskazując  , że były ciekawe, dzięki nim powtórzyli, uzupełnili i rozszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, podobało im się, że grupy są mało liczne, jest miła atmosfera; w zajęciach pomagały im ciekawe zadania i ćwiczenia, gry, praca w grupach. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 29,5% % .

Zadanie 3

Zajęcia dla uczniów
w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem i programem pracy. Na zajęcia  Robotyka i kodowanie zrekrutowano 16 ucz. klas I, 6K, 10M   w tym do I gr. 8 ucz, 3K, 5M  do II gr.  8 ucz., 3K , 5M. Na liście rezerwowej jest 2 ucz.-1K, 1M. Zrealizowano 48 h w tym 12 h dla gr.I i 12h dla grupy II.  Przeprowadzono test wiedzy "ex ante".  Uczestnicy nauczyli się przedstawiać za pomocą schematów blokowych algorytmy rozwiązywania różnych problemów, głównie matematycznych; tworzyli schematy blokowe algorytmów . Poznali środowisko programowania Scratch. Tworzyli animacje i proste gry np.  "Arkanoid". Wykorzystując kodowanie w środowisku Scratch zrealizowali  projekty "Wielokąty" i "Mapa Polski".   Do zajęć realizator wykorzystywał aktualnie posiadane zasoby Gimnazjum tj. komputery z odpowiednim oprogramowaniem z dostępem do internetu, tablicę multimedialną, materiały edukacyjne. Uczniowie wykazywali się  dociekliwością, zmotywowani zostali do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie programowania; inicjowali realizację interesujących ich ćwiczeń i zadań co wskazuje na podniesienie ich kompetencji w kierunku nauk informatycznych. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 36,4 % .

Zadanie 4

Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych społecznych, umiejętności uczenia się

i przydatnych na rynku pracy.

Realizacja zajęć przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem i programem pracy. Na zajęcia przedsiębiorczość z edukacją zawodową zrekrutowano 116 uczniów-48K i 68 M w pierwszej kolejności tych, którzy mają opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na liście rezerwowej znajduje się 4 ucz. - 2K i 2M.Zrealizowano 96h w tym 16h zajęć grupowych, które zakończyły się w lutym i 80 h zajęć indywidualnych; zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono  ankietę "na wejście". Ankietą ewaluacyjną objęto 39 ucz.- 19K, 20M, którzy zakończyli udział w projekcie. Wnioski z ankiety: uczniowie trafnie rozpoznają swoje umiejętności, predyspozycje, zainteresowania; poznali swoje mocne i słabe strony, znają strukturę szkół ponadgimnazjalnych i warunki naboru, orientują się w potrzebach rynku pracy; opracowali indywidualne plany kariery zawodowej z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń co wskazuje na skuteczność zajęć w kształtowaniu kompetencji kluczowych, społecznych, przydatnych na rynku pracy. W zajęciach wykorzystano zasoby szkoły min. filmy instruktażowe np. rozmowa kwalifikacyjna, karty ćwiczeń; stanowiska komputerowe z dostępem do internetu w pracowni informatycznej. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 33,6 % .

Zadanie 5

Zajęcia dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju
i dysfunkcjami i ich opiekunów.

Realizacja zajęć przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem zajęć i programami pracy terapeutycznej. Na zajęcia zrekrutowano łącznie 14 ucz. - 7K, 7M klas I-III w tym na zajęcia Szansa dla dyslektyków (SD) 6 ucz. -2K, 4M, 1 ucz. na liście rezerwowej; na zajęcia Terapia grupowa (TPG) 4 ucz.- 2K, 2M, 1 ucz. na liście rezerwowej; na zajęcia Terapia grupowa i indywidualna (TPGI) 4 ucz. - 3K, 1M, 2 ucz. na liście rezerwowej. Zrealizowano łącznie 107 h w tym 23 h zajęć SD , 39h TPG,  45 h TPGI w tym 12h terapii indywidualnej  (zakończono w lutym)i 33 h terapii grupowej.  Podczas zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne metodą Hany Tymichovej; usprawniali koordynację wzrokowo-ruchową; doskonalili pisownię zgodną z zasadami oraz  czytanie ze zrozumieniem;  poprawiali koncentrację uwagi. Zorganizowano konkursie "Rzepowy mistrz ortografii". Poprawili technikę czytania, poszerzyli zasób słownictwa, wyraźniej piszą, popełniają mniej błędów; lepiej się  koncentrują   Realizator zajęć TPG przeprowadził ankietę na wejście w celu określenia znajomości norm zachowań i norm społecznych. Podczas zajęć uczniowie odgrywali scenki prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, oceniali prawidłowość zachowań.  Monitorowanie zachowań uczniów, obserwacje, wywiady, rozmowy pokazują, że zajęcia mają pozytywny wpływ na uczestników zajęć - nabywają pewności siebie, stają się bardziej otwarci, chętniej współpracują w grupie. Uczestnicy zajęć TPGI zostali zdiagnozowani  pod kątem określonych dysfunkcji.  Ćwiczyli pamięć  słuchową z zastosowaniem  gier dydaktycznych i  odsłuchiwaniem tekstów; usprawniali motorykę małą, uczestniczyli  w ćwiczeniach relaksacyjnych  z zastosowaniem techniki mandali. Brali udział w turnieju gier Jenga kontra Scrabble.  Zajęcia TPG i TPGI prowadzono z zastosowaniem filmoterapii, muzykoterapii, arteterapii.    Realizator ocenia, że  nastąpiła poprawa w  zakresie motoryki małej i deficytów mowy. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 30,2 %.

Zadanie 6

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form
i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

Realizacja zajęć przebiegała prawidłowo zgodnie harmonogramem i programami pracy. Zrekrutowano 48 ucz.-18K i 30M klas II  i III  w tym : 2 gr. ( 1gr.-klasy II; 2 grupa klasy III)na zajęcia Matematyką z fizyką (MF) w każdej po 8 ucz. 3K, 5, razem 16 ucz. 6K, 10M; 2 gr. (1gr.-klasyII;2gr.-klasyIII) na zajęcia Biologia z chemią (BCH) w każdej po 8 ucz. 3K, 5M, razem 16 ucz. 6K, 10M; 2 gr.(1gr.-klasyII; 2gr.-klasyIII) na zajęcia Chemia z fizyką (CHF) w każdej po 8 ucz. 3K, 5M, razem 16 ucz. 6K, 10M. Na liście rezerwowej umieszczono łącznie 12 ucz.- 6K, 6M w tym na zajęcia MF 4 ucz.-2K, 2M; na zajęcia BCH 4 ucz. - 2K, 2M; na zajęcia CHF 4 ucz. - 2K, 2M.  Zrealizowano 236h i 8h na Akademii Pomorskiej razem 244hw tym zajęć  MF - 80h + 4h na AP razem 84h, zajęć BCH - 78h + 4h na AP razem 82h, zajęć CHF - 78 h.  Przeprowadzono testy wiedzy "ex ante" .Zajęcia MF  - uczniowie uczyli się rysować wykresy zależności funkcyjnych;   utrwala wzorów i algorytmów działań dostosowane do indywidualnych możliwości edukacyjnych;  doświadczalne wyznaczali liczbę PI. W ramach fizyki uczniowie przeprowadzali liczne  eksperymenty np.  wyznaczali masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej; badali konwekcję w cieczach i gazach. Uczyli  się zapisywać
i interpretować wyniki badań. W ramach zajęć MF i CHF uczniowie zrealizowali projekt "Dzień liczby PI".  Rozpoczęły się prace nad  projektem "Zabawka fizyczna". Podczas zajęć BCH uczniowie  planowali i przeprowadzali doświadczenia chemiczne i biologiczne mi. reakcje spalania, syntezy i rozkładu, otrzymywania soli,  określali pH produktów spożywczych i kosmetyków; sporządzali mieszaniny i rozdzielali je na składniki.  Wykazywali eksperymentalnie powstawanie dwutlenku węgla podczas fermentacji drożdży, badali skład chemiczny kości; budowali modele DNA. Prowadzili obserwacje z wykorzystaniem  lup i mikroskopu. Uczniowie powtarzali i utrwalali treści, które sprawiały im najwięcej trudności. Zrealizowali dwa projekty: "Lekarze organizmu człowieka"  i  "Kierunek zdrowie". Podczas zajęć CHF uczniowie montowali i proste obwody elektryczne, otrzymywali etan i badali jego właściwości. Uczestniczyli w pokazie otrzymywania kwasów; zrealizowali projekt "Kwaśne deszcze";  doskonalili zastosowanie aparatu matematycznego w rozwiązywaniu prostych zadań z chemii i fizyki. Zajęcia prowadzono  metodami aktywizującymi  min. ćwiczenia laboratoryjne, badania, eksperymenty, obserwacje, gry dydaktyczne, metaplan, burza mózgów, badanie szczególnych przypadków, projekt edukacyjny.  Uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości programowych, utrwalenia bieżącego materiału z lekcji, przygotowania się do sprawdzianów i ich poprawy zgodnie z potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami. Realizatorzy analizowali oceny bieżące i cząstkowe, prowadzili obserwacje aktywności i zaangażowania uczniów. W ramach ewaluacji na wszystkich zajęciach przeprowadzono ankietę nt. oceny  zajęć. Zdecydowana większość uczestników uważa, że  zajęcia były dla nich łatwe; dzięki nim powtórzyli  i uzupełnili wiadomości, nauczyli się czegoś nowego, część uczniów poprawiła  oceny; podoba im się to, że grupy są nieliczne, są ciekawe doświadczenia, pokazy, gry, zadania i ćwiczenia; jest miła atmosfera. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 30,8% .

Zadanie 7

Zajęcia edukacyjne realizowane na Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych.

Zajęcia na AP odbyły się 18.03.2017r. Uczestniczyło w nich 5 grup łącznie 37 ucz. W zajęciach fizyki brali udział uczestnicy zajęć Laboratorium fizyczne i  Matematyka z fizyką kl. II i III; w zajęciach zoologii i  anatomii człowieka uczestnicy zajęć Laboratorium biologiczno-chemiczne kl. III oraz  Biologia z chemią kl. II. Zrealizowano 6 h fizyki, 4 h zoologii i 4 h anatomii ; razem 14 h. W ramach zajęć z fizyki przeprowadzono ucz.  test "na wejście". Podczas zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia dotyczące badania czasu swoich reakcji, zależności wydłużania się sprężyny od przyłożonej siły, badali własności ruchów, wyznaczali pole magnetyczne Ziemi; poznali cyfrowe metody pomiaru odległości. Uczniowie brali udział w ćwiczeniach "Eksploatowanie innych, czyli pasożyty i pasożytnictwo"; prowadzili obserwacje mikroskopowe; określali cechy przystosowawcze do pasożytnictwa, doskonalili umiejętność szkicowania obrazu spod mikroskopu. Efekty swojej pracy utrwalali na karcie ćwiczeń. Zajęcia anatomii człowieka poświęcone były budowie i funkcjom szkieletu. Uczniowie prowadzili obserwacje naturalnych okazów kości, w tym bardzo starych - liczących kilka tysięcy lat, uczyli się oceniać wiek człowieka na podstawie cech budowy szkieletu, porównywali kości dorosłego człowieka z kośćmi noworodka. Jak wynika z opinii uczniów wyrażanych podczas  rozmowy monitorującej, zajęcia na wyższej uczelni były dla nich nowym doświadczeniem, ocenili je jako ciekawe i bardzo przydatne.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 23,3%.

 **********************************************************************

Postęp rzeczowy projektu za kwiecień 2017r.

Zadanie

Stan realizacji

Zadanie 1

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji
w kierunku nauk ścisłych
i przyrodniczych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego. Prawidłowo realizowano programy pracy poszczególnych zajęć.  Zrealizowano 29 h w tym Laboratorium  fizyczne 9h,  Laboratorium biologiczno-chemiczne 20 h. Podczas zajęć uczniowie: prowadzili badania fizyczne np. przyspieszenia ciał, okresu drgania wahadła; planowali  oraz  przeprowadzali doświadczenia chemiczne min. otrzymywali sole i badali ich właściwości; uczyli się opracowania wyników pomiarów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; sporządzali preparaty  i doskonalili technikę mikroskopowania.  W ramach zajęć LBCH uczniowie uczestniczyli w 4 h zajęć na Akademii Pomorskiej w Słupsku - 2 h zoologii i 2 h anatomii człowieka. Uczestnicy  zajęć wykazywali się  aktywnością i dociekliwością, wysokim stopniem samodzielności; inicjowali realizację różnych zadań co wskazuje na podniesienie sie ich kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 38,4% .

Zadanie 2

Zajęcia dla uczniów
w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego . Prawidłowo realizowano programy pracy poszczególnych zajęć.  Zrealizowano 36 h w tym j. hiszpańskiego - 12h,  j. angielskiego "natural approach"- 12h, j. angielskiego dla średnio zaawansowanych - 12h. Podczas zajęć j. hiszpańskiego uczniowie ćwiczyli wymowę, poznali kolejne zasady gramatyki, poszerzyli zakres słownictwa, uczyli się pisać e-maile i listy. W ramach  zajęć j. angielskiego "natural approach"  zorganizowano wyjście do pizzerii gdzie uczniowie praktycznie ćwiczyli umiejętność posługiwania się językiem podczas zamawiania potraw oraz  komunikowania się z personelem i gośćmi. Na zajęciach j. angielskiego dla średnio zaawansowanych uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się praktycznymi zwrotami, poszerzali zakres słownictwa; mieli możliwość  wyrównywania braków wiedzy i poprawiania  ocen.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 38,6 %.

Zadanie 3
Zajęcia dla uczniów
w celu podnoszenia kompetencji
w kierunku nauk informatycznych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego . Prawidłowo realizowano program pracy zajęć.  Zrealizowano 6  h.   Podczas zajęć uczniowie realizowali projekt "Automat biletowy" i remiksowali projekty Scratch. Zajęcia odbywały się 
w pracowni informatycznej. Uczniowie wykazywali się szczególną dociekliwością, zmotywowani zostali do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności
w zakresie programowania; inicjowali realizację interesujących ich projektów
co wskazuje na podniesienie ich kompetencji w kierunku nauk informatycznych. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie
w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w  40,9% .

Zadanie 4

Zajęcia
z kształtowania kompetencji kluczowych społecznych, umiejętności uczenia się
i przydatnych na rynku pracy.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego . Prawidłowo realizowano program pracy  zajęć.  Zrealizowano 15 h , ze wsparcia skorzystało 15 uczniów, którzy w zależności od indywidualnych potrzeb planowali dalsze kształcenie i przebieg swojej kariery zawodowej. Uczniowie przygotowywali dokumenty aplikacyjne do szkół ponadgimnazjalnych, analizowali oferty edukacyjne szkół, ćwiczyli rozpoznawanie swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych, przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznali specyfikę niektórych zwodów. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 38,8% .

Zadanie 5

Zajęcia dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju
i dysfunkcjami
i ich opiekunów.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego . Prawidłowo realizowano programy pracy  poszczególnych zajęć.  Zrealizowano 22 h w tym: 4 h zajęć Szansa dla dyslektyków, 9 h Terapii grupowej i 9 h Terapii indywidualnej. Uczniowie powtarzali i ćwiczyli zastosowanie zasad ortografii, doskonalili  umiejętność  czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem, ćwiczyli grafomotorykę, uczestniczyli w grach dydaktycznych doskonalących umiejętności językowe. W ramach terapii pedagogicznej wykonywali ćwiczenia metodą Denisona, uczestniczyli w warsztatach poświęconych: metodom osiągania sukcesów i  problematyce powszechnego używania wulgaryzmów pn.  "Jak nas słyszą, tak nas piszą".   Monitorowania prowadzone przez realizatorów zajęć  wskazuje na   poprawę techniki czytania, poszerzenie zasobu słownictwa, wyraźniejsze pisanie.  Uczniowie poprawili grafomotorykę, popełniają mniej błędów w zapisie, potrafią lepiej koncentrować się podczas zajęć, czują się pewniej na lekcjach;  zajęcia mają pozytywny wpływ na uczniów- nabywają pewności siebie, stają się bardziej otwarci, chętniej współpracują w grupie. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 33,1% .

Zadanie 6

Zajęcia dodatkowe dla dzieci
z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w którym uwzględniono zmiany w organizacji roku szkolnego wynikające z ferii wiosennych  i organizacji egzaminu gimnazjalnego . Prawidłowo realizowano program pracy  poszczególnych zajęć.  Zrealizowano 60 h  w tym: 17 h Matematyki z fizyka, 21h Biologii z chemią, 22h Chemii z fizyką . Podczas zajęć uczniowie planowali i przeprowadzali doświadczenia z zakresu fizyki i chemii min. otrzymywali i badali właściwości zasad i kwasów, wyznaczali opór i moc żarówki, montowali obwody elektryczne. Uczyli się zapisów schematycznych , doskonalili zastosowanie aparatu matematycznego do rozwiązywania zadań . Przygotowywali się do egzaminu powtarzając słabiej opanowane treści,  wykonując przykładowe zadania egzaminacyjne, powtarzając technikę kodowania odpowiedzi.  Uczniowie uczestniczyli w 4 h zajęć z zoologii i anatomii człowieka oraz 4 h fizyki zorganizowanych przez partnera projektu   Akademię Pomorską w Słupsku. Na wszystkich zajęciach uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości programowych, utrwalenia bieżącego materiału z lekcji, przygotowania się do sprawdzianów i ich poprawy zgodnie z potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie
w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 38,4%

Zadanie 7

Zajęcia edukacyjne realizowane na Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych.

Zajęcia na AP odbyły się 29.04.2017r. Uczestniczyły w nich 4 grupy  uczniów.
W zajęciach fizyki brali udział uczestnicy zajęć Chemia z fizyką dla klas II i III;
w zajęciach zoologii i  anatomii człowieka uczestnicy Laboratorium biologiczno-chemicznego dla  klas II oraz  Biologii z chemią dla klas III. Zrealizowano 4 h fizyki,
4 h zoologii i 4 h anatomii ; razem 12 h. Jak wynika z opinii uczniów wyrażanych podczas  rozmowy monitorującej, zajęcia na wyższej uczelni były dla nich nowym doświadczeniem, ocenili je jako ciekawe i bardzo przydatne. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców  do każdego rodzaju zajęć. Zadanie zrealizowano w 43,3%

INFORMACJA O EFEKTACH REALIZACJI PROJEKTU

„Rozwińmy żagle szans! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych oraz w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” w roku  szkolnym2016/2017

Zajęcia z uczniami realizowane były według programów pracy  przygotowanych przez realizatorów w oparciu o wyniki testów ex ante przeprowadzonych na pierwszych spotkaniach. Organizacja zajęć przebiegała zgodnie z miesięcznymi harmonogramami,  które ustalano  z uwzględnieniem zmian w organizacji pracy szkoły. W ramach ewaluacji , po trzech miesiącach realizacji projektu, na wszystkich zajęciach przeprowadzono ankietę nt. oceny  zajęć przez uczniów. Zdecydowana większość uczestników uważa, że  zajęcia były dla nich łatwe; dzięki nim powtórzyli  i uzupełnili wiadomości, nauczyli się czegoś nowego; część uczniów poprawiła  oceny; podoba im się to, że grupy są nieliczne, są ciekawe doświadczenia, pokazy, gry, zadania i ćwiczenia; jest miła atmosfera. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć.

Zadanie

Efekty realizacji

Zadanie 1 zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych

 Zrealizowano 198 h w tym Laboratorium  fizyczne 66 h,  Laboratorium biologiczno-chemiczne 132 h.  Ze wsparcia skorzystało 30 uczniów (15K, 15M). Podczas zajęć uczniowie uczyli się samodzielności, wykorzystywali wiedzę w praktyce. Prowadzili badania, planowali  i przeprowadzali doświadczenia, wykonywali pomiary, analizowali wyniki i formułowali wnioski ; poznali różne metody opracowania i prezentacji wyników z wykorzystaniem TIK;  przygotowywali prezentacje multimedialne. Zakupiono meble do pracowni biologiczno-chemicznej min. stół demonstracyjny i 2 specjalne metalowe szafy do przechowywania odczynników. Wykorzystano materiały biurowe zakupione z budżetu projektu.  Ewaluacja zajęć wskazuje na przyrost wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych i  przyrodniczych śr. o 41pkt. procentowych; 80%  ucz. uzyskało oceny końcowe wyższe niż w roku poprzednim; średnia ocen z przedmiotów objętych zadaniem  wzrosła z 4,1 do 4,5  co wskazuje na podniesienie się ich kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. 20 uczniów klas III  zakończyło udział w projekcie zgodnie ze ścieżką. Zadanie wykonano w 50,0 % .

Zadanie 2 Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych

 Zrealizowano 198 h w tym: j. hiszpańskiego -  66h,  j. angielskiego "natural approach"- 66h, j. angielskiego dla średnio zaawansowanych - 66 h. Ze wsparcia skorzystało 34 uczniów (18K,16M). Podczas zajęć j. hiszpańskiego uczniowie ćwiczyli wymowę tego języka, nauczyli się alfabetu, podstawowych zwrotów grzecznościowych, podawania danych osobowych. Poznawali zasady gramatyki j. hiszpańskiego. Na zajęciach stosowano metodę gier dydaktycznych np. gra Kraje i narodowości, metody audiolingwistyczne z wykorzystaniem płyt CD i filmów edukacyjnych. Przeprowadzono lekcje kulturowe - "Język hiszpański na świecie", hiszpańskie skecze; uczniowie poznali hiszpańskie piosenki.  Na zajęciach j. angielskiego "natural approach" uczniowie poznali zasady tej metody. Czynności, reakcje, sposoby działania i komunikowania się podczas zajęć musieli wyrażać w języku angielskim przy pomocy wszystkich możliwych sposobów porozumiewania się. Do dyspozycji mieli stały dostęp do  internetu i tradycyjnych słowników oraz leksykonów. Uczniowie doskonalili sztukę konwersacji  odgrywając scenki np. opis przyjaciela, w restauracji, dbałość o zdrowie, rozmowa o pracę. Podczas zajęć utrwalano bazę językową i zasady gramatyki. W ramach lekcji kulturowych uczniowie zrealizowali projekt edukacyjny - "Tradycje kulinarne Wielkiej Brytanii" . Podczas zajęć JAS uczniowie uzupełniali  braki wiedzy i umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych - czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie; wykonywali ćwiczenia leksykalne, doskonalili słuchanie podczas projekcji filmów i odsłuchiwania tekstów z płyt CD; doskonalili umiejętność pracy ze słownikiem. Podczas pracy grupowej uczniowie przygotowywali plakaty tematyczne np. "Człowiek i jego cechy charakteru" a w ramach doskonalenia reagowania językowego uczestniczyli w grach dydaktycznych i scenkach konwersacyjnych. Ze środków projektu wyposażono w meble pracownię językową oraz salę , w której utworzone zostanie specjalistyczna pracownia lingwistyczna. Wykorzystano książki, ćwiczenia , słowniki oraz  materiały biurowe zakupione z budżetu projektu. Monitorowanie i ewaluacja wykazały  poprawę ocen bieżących uzyskiwanych z j. angielskiego, opanowanie j. hiszpańskiego na zakładanym przez realizatora poziomie, ogólną poprawę sprawności językowych co wskazuje na podniesienie kompetencji językowych uczestników. Zajęcia zwiększyły potencjał uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym. Ewaluacja zajęć wskazuje na przyrost kompetencji językowych u wszystkich uczestników - wiedzy   śr. o 23pkt. procentowe; 95%  ucz. uzyskało oceny końcowe z języka angielskiego wyższe niż w roku poprzednim; średnia ocen rocznych wzrosła z 3,6  do 4,4. Zadanie wykonano w 50,0 % .

Zadanie 3 Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych

 Zrealizowano 33  h, ze wsparcia skorzystało 16 uczniów klas I (6K, 10M). Podczas zajęć uczniowie poznali pojęcie algorytmu i sposoby przedstawiania algorytmów. Nauczyli się przedstawiać za pomocą schematów blokowych algorytmy rozwiązywania różnych problemów, głównie matematycznych.  Poznali środowisko programowania Scratch. Tworzyli animacje i proste gry np.  "Arkanoid". Wykorzystując kodowanie w środowisku Scratch zrealizowali min. projekty "Wielokąty" , "Mapa Polski", "Odgadywanie daty urodzin", "Symetria w układzie" -  Scratch. Wykorzystano materiały biurowe zakupione z budżetu projektu. Uczniowie uczyli się logicznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów; analizy i syntezy zebranych informacji. Ewaluacja zajęć wskazuje na to, że 100% uczestników podniosło swoje kompetencje  informatyczne, śr. wzrost to 23 punkty procentowe. Zadanie wykonano w  50,0% .

Zadanie 4 Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

  Zrealizowano 132 h , ze wsparcia skorzystało  116 uczniów. Uczyli się oni trafnie rozpoznawać swoje umiejętności, predyspozycje, zainteresowania; poznali swoje mocne i słabe strony, strukturę szkół ponadgimnazjalnych i warunki naboru; orientują się w potrzebach rynku pracy; opracowali indywidualne plany kariery zawodowej z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń co wskazuje na skuteczność zajęć w kształtowaniu kompetencji kluczowych, społecznych, przydatnych na rynku pracy. W zajęciach wykorzystano  min. filmy instruktażowe np. rozmowa kwalifikacyjna, karty ćwiczeń, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ewaluacja zajęć wskazuje na przygotowanie uczniów do właściwego wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej.  Wykorzystano materiały biurowe zakupione z budżetu projektu. Zadanie wykonano w 46,15% .

Zadanie 5 Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów.

 Zrealizowano 177 h w tym: 33h zajęć Szansa dla dyslektyków, 66 h Terapii pedagogicznej grupowej oraz 78 h zajęć Terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna, ze wsparcia skorzystało 14 uczniów.

Podczas zajęć Szansa dla dyslektyków uczniowie wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne min. metodą Hany Tymichovej; usprawniali koordynację wzrokowo-ruchową; doskonalili pisownię zgodną z zasadami oraz  czytanie ze zrozumieniem; wykonywali ćwiczenia na poprawę koncentracji uwagi i pamięci. Uczestniczyli w konkursie "Rzepowy mistrz ortografii". Pracowali metodami plakatowymi; uczestniczyli w grach i zabawach dydaktycznych.  Podczas zajęć  Terapii pedagogicznej grupowej uczniowie odgrywali scenki prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, oceniali prawidłowość zachowań; uczestnicząc w grach psychoedukacyjnych nabywali umiejętności stosowania norm zachowań i norm społecznych. Uczestnicy zajęć Terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna korzystali ze wsparcia  pod kątem określonych dysfunkcji .   Ćwiczyli pamięć  słuchową z zastosowaniem  gier dydaktycznych i  odsłuchiwaniem tekstów; usprawniali motorykę małą, uczestniczyli  w ćwiczeniach relaksacyjnych min. z zastosowaniem techniki mandali. Brali udział w turnieju gier Yenga kontra Scrabble .Podczas warsztatów terapeutycznych ćwiczyli spostrzeganie  figur i tła w przestrzeni.  Zajęcia TPG i TPGI prowadzono z zastosowaniem filmoterapii, muzykoterapii, arteterapii; stosowano metodę Denisona. Podczas zajęć wykorzystano książki, ćwiczenia i materiały biurowe zakupione z budżetu projektu.

Monitorowanie zachowań uczniów, obserwacje, wywiady, rozmowy z wychowawcami, nauczycielami , rodzicami pokazują, że zajęcia mają pozytywny wpływ na uczestników zajęć - nabywają pewności siebie, stają się bardziej otwarci, chętniej współpracują w grupie.

Ewaluacja zajęć Szansa dla dyslektyków wskazuje na poprawę kompetencji językowych uczniów – udoskonalili technikę czytania ze zrozumieniem, stosowanie zasad ortografii, robią mniej błędów, wzbogacili słownictwo czynne, wyraźniej piszą.  Uczniowie poprawili grafomotorykę, popełniają mniej błędów w zapisie, potrafią lepiej koncentrować się podczas zajęć, czują się pewniej na lekcjach; poprawili oceny z j. polskiego. Realizator zajęć TPGI ocenia, że  nastąpiła wyraźne  obniżenie deficytów w  zakresie motoryki małej, zaburzeń mowy; uczniowie stali się aktywniejsi, wrosła ich  samoocena. Ewaluacja zajęć terapii indywidualnej i grupowej  wykazała wzrost samooceny uczniów, poprawę umiejętności komunikacyjnych i społecznych, zmniejszenie indywidualnych deficytów. W części zajęć Terapii pedagogicznej uczestniczyli rodzice. Zadanie wykonano w 50,0%

Zadanie 6 Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych

Zrealizowano  396h  w tym: 132 h Matematyki z fizyka, 132h Biologii z chemią, 132 h Chemii z fizyką; ze wsparcia skorzystało 48 uczniów (18K, 30M) . Uczniowie planowali i przeprowadzali liczne  eksperymenty, nauczyli  się zapisywać i interpretować wyniki badań; doskonalili umiejętność zastosowania aparatu matematycznego do rozwiązywania zadań i problemów. W ramach zajęć MF i CHF uczniowie zrealizowali projekty: "Dzień liczby PI" i  "Zabawka fizyczna". Podczas zajęć BCH uczniowie  planowali i przeprowadzali doświadczenia chemiczne i biologiczne; analizowali i interpretowali  wyniki badań,  doskonalili umiejętność prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem przyborów optycznych; wykonywali modele np. cząsteczek związków chemicznych i DNA.  Doskonalili umiejętność odczytywania informacji z tabel, wykresów, diagramów. Dla kształcenia umiejętności współpracy podczas rozwiązywania problemów badawczych, uczniowie zrealizowali projekty: "Lekarze organizmu człowieka", "Kierunek zdrowie", „Kwaśne deszcze”. W ramach edukacji pro środowiskowej uczniowie uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni  ścieków w Ustce. Podczas zajęć  uczniowie doskonalili umiejętność wykorzystania zasobów edukacyjnych Internetu, tworzenia prezentacji, korzystania z programów interaktywnych.  Wszystkie zajęcia  uatrakcyjniano  stosowaniem metod aktywizujących min. ćwiczenia laboratoryjne, badania, eksperymenty, obserwacje, gry dydaktyczne, metaplan, burza mózgów, badanie szczególnych przypadków, projekt edukacyjny. Uczniowie powtarzali i utrwalali treści, które sprawiały im najwięcej trudności, mieli możliwość nadrobienia zaległości programowych, utrwalenia bieżącego materiału z lekcji, przygotowania się do sprawdzianów i ich poprawy zgodnie z potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami. Realizatorzy analizowali oceny bieżące i cząstkowe, prowadzili obserwacje aktywności i zaangażowania uczniów. Podczas zajęć wykorzystano materiały biurowe zakupione z budżetu projektu.  Ewaluacja zajęć wskazuje na to, że 70% uczniów uzyskało oceny roczne wyższe w stosunku do ubiegłego roku, a 90% nie niższe niż w roku poprzednim;  średnia ocen końcowych z przedmiotów objętych wsparciem wyniosła 3,2 i była o 0,6 wyższa niż w roku 2015/2016; u  98% uczniów nastąpił przyrost kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - średni przyrost na uczestnika to 25 pkt. procentowych. 24 uczniów klas III  zakończyło udział w projekcie zgodnie ze ścieżką. Zadanie wykonano w 50,0% .

Zadanie 7 Zajęcia edukacyjne realizowane na Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych.

Zrealizowano 30 h zajęć na Akademii Pedagogicznej w Słupsku.  W zajęciach fizyki brali udział uczestnicy zajęć Laboratorium fizyczne , Matematyka z fizyką  i Chemia z fizyką; w zajęciach zoologii i  anatomii człowieka uczestnicy zajęć Laboratorium biologiczno-chemiczne i Biologia z chemią. Podczas zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia dotyczące badania czasu swoich reakcji, zależności wydłużania się sprężyny od przyłożonej siły, badali własności ruchów, wyznaczali pole magnetyczne Ziemi; poznali cyfrowe metody pomiaru odległości i natężenia pola magnetycznego Ziemi. Na zajęciach  zoologii uczniowie brali udział w ćwiczeniach "Eksploatowanie innych, czyli pasożyty i pasożytnictwo",  prowadzili obserwacje mikroskopowe fragmentów pasożytów człowieka, doskonalili umiejętność szkicowania obrazu spod mikroskopu. Podczas zajęć anatomii  poznali budowę oraz funkcje szkieletu i układu krwionośnego człowieka, prowadzili obserwacje naturalnych okazów kości i narządów. Zajęcia na wyższej uczelni były dla uczniów nowym doświadczeniem, ocenili je jako ciekawe i bardzo przydatne. Zadanie wykonano w 50,0%                                                                                                                                                    

W ramach podzadania 8.1 – Szkolenia  z korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym  , szesnastu nauczycieli (15K, 1M)skorzystało ze wsparcia  biorąc  udział w Kursie obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem. W ramach szkolenia nauczyciele poznali zasoby edukacyjne w Internecie , przygotowani zostali do pracy z aplikacjami interaktywnymi i programami edukacyjnymi, które mogą być wykorzystywane w projekcie do innowacyjnego uczenia się;  poznali metodę Webqest, narzędzia www, mobile; uczyli się tworzyć prezentacje multimedialne. Zapoznani zostali z możliwościami platform edukacyjnych , multimediów i produktów interaktywnych. W ramach podzadania 8.3. trzech  nauczycieli (3K) skorzystało ze wsparcia uczestnicząc w  Kursie coachingu i uzyskało certyfikat coacha uprawniający do wykorzystania metody coachingu do pracy z uczniami w celu rozwijania ich osobistego  potencjału z wykorzystaniem narzędzi ICT. W ramach kursu nauczyciele poznali aktywne techniki uczenia się, rozwinęli wiedzę i kompetencje w zakresie psychoedukacji pedagogicznej, nowoczesnych i innowacyjnych technik pracy z uczniem oraz rodzicami z wykorzystaniem e-learningu.

 

Informacja o efektach realizacji  projektu: „Rozwińmy żagle szans!” – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

Projekt realizowano w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018

Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało 53 uczniów-25K/28M. Zrealizowano 396h w tym 132h Laboratorium fizyczne i 264h Laboratorium biologiczno-chemiczne. Uczniowie poszerzali zakres wiedzy oraz umiejętności
z zakresu fizyki, chemii, biologii.  Zajęcia odbywały się w pracowniach nauk ścisłych: matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej; w pełni wykorzystano pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupiony
z budżetu  projektu. Uczniowie pracowali metodami badawczymi i doświadczalnymi; realizowali projekty edukacyjne. Planowali i przeprowadzali doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne Wykonywali ćwiczenia praktyczne, dokonywali pomiarów, opracowywali wyniki i przygotowywali raporty w formie sprawozdań.  Prowadzili obserwacje, formułowali wnioski. Podczas zajęć  wykorzystywali narzędzia TIK- przygotowywali prezentacje multimedialne, wyszukiwali, analizowali
i przetwarzali informacje,  układali gry dydaktyczne, opracowywali wyniki badań i pomiarów. Uczniowie klasy III przygotowywali się do egzaminu, w ramach powtórek analizowali testy egzaminacyjne i wykonywali zadania  utrwalające wiadomości. Część zajęć fizyki, zoologia i anatomia człowieka odbyła się w specjalistycznych pracowniach Akademii Pomorskiej, która była partnerem projektu. Na rozpoczęcie i zakończenie udziału w zajęciach przeprowadzono testy wiedzy. Analiza
i porównanie wyników wykazało, że uczniowie podnieśli poziom i zwiększyli zakres wiedzy- średni przyrost wiedzy w pkt. procentowych: z fizyki 49, z chemii 39, z biologii 30. Wyniki ankiety ewaluacyjnej pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności
i zainteresowania, zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, uświadomili sobie korzyści płynące z rozwijania kompetencji kluczowych. Zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki, rozwinęli aktywność twórczą. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie
w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadania wykonano w 100%.

Zadanie 2. Zajęcia dla uczniów w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych językowych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami , według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało 39 ucz.-20K/19M. Zrealizowano 396 h: 132h Język hiszpański, 132h Język angielski metodą Natural approach, 132h Język angielski dla średniozaawansowanych. Podczas  realizacji zajęć w pełni wykorzystano potencjał pracowni lingwistycznej - sprzęt i pomoce multimedialne zakupione z budżetu projektu.  Dzięki udziałowi w  zajęciach  uczniowie rozwinęli cztery sprawności językowe - słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie, wzbogacili struktury gramatyczno-leksykalne z różnych dziedzin z naciskiem na język praktyczny i sprawne zastosowanie języka obcego w typowych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia prowadzono stosując zabawy lingwistyczne, gry planszowe, ciekawe dialogi sytuacyjne, filmy i programy  edukacyjne. Tablety zakupione  ze środków projektu wykorzystywano min. do pracy z fiszkami, czy wyszukiwania informacji na portalach hiszpańsko i anglojęzycznych; słowniki obrazkowe do tłumaczeń, gier leksykalnych, kalamburów; szeroko wykorzystywano możliwości tablicy multimedialnej. Uczestnicy zajęć język hiszpański przygotowali przedstawienie teatralne w języku hiszpańskim, którym zwyciężyli w I wojewódzkim hiszpańskim konkursie teatralnym w Gdańsku. Na rozpoczęcie i zakończenie udziału w zajęciach przeprowadzono testy wiedzy i umiejętności, których wyniki wskazują na przyrost  wiedzy i umiejętności z j. angielskiego - średni przyrost w pkt. procentowych -25 i wysoki poziom posługiwania się  językiem hiszpańskim; dodatkowo poszerzyli zakres kompetencji językowych
o trzeci język obcy zachodnioeuropejski. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności i zainteresowania, zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, uświadomili sobie korzyści płynące z rozwijania kompetencji kluczowych językowych; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki; uczniowie deklarują, że dalej będą poszerzać znajomość języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych i kontynuować naukę języka hiszpańskiego.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć.  Zadanie wykonano w 100 % .

Zadanie 3. Zajęcia dla uczniów w celu podnoszenia kompetencji w kierunku nauk informatycznych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętego programu pracy. Ze wsparcia skorzystało 16 uczniów-6K/10M.  Zrealizowano 132 h zajęć Robotyka i kodowanie.  Uczniowie nauczyli się przedstawiać algorytmy rozwiązywania różnych problemów, poznali środowisko programowania Scratch i Logo, zapoznali się z aktualizacją oprogramowania EV3; tworzyli animacje i proste gry. Analizowali programy robotów, wykonywali roboty i testowali je w grupach kontrolnych z zastosowaniem zestawu robotycznego Lego MindstromEV3.  Podczas zajęć w pełni korzystano ze sprzętu zakupionego w ramach projektu;  użytkowano  sprzęt multimedialny, w który wyposażono pracownię nauk ścisłych. Podczas zajęć uczniowie wykazywali się dużą aktywnością
i kreatywnością. Testem ewaluacyjnym było budowanie robotów - wszyscy uczestnicy zajęć bez trudu wykonali zadanie.  Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwinęli swoje zdolności i zainteresowania, na zajęciach nauczyli się logicznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, analizy i syntezy zebranych informacji; zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania - dzięki nim osiągnęli lepsze wyniki, wzrosła ich motywacja do nauki.  Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. W całym okresie trwania projektu zrealizowano 132h.  Zadanie wykonano w  100 % .

Zadanie 4. Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych społecznych, umiejętności uczenia się i przydatnych na rynku pracy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętego programu pracy. Ze wsparcia skorzystało 250 ucz-129K/121M. Zrealizowano 286h zajęć Przedsiębiorczość z edukacją zawodową. Uczniowie poznawali swoje słabe i mocne strony, odkrywali  zdolności i predyspozycje zawodowe. Opracowywali indywidualne plany kariery zawodowej z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń. Poznali specyfikę różnych zawodów i uwarunkowania lokalnego rynku pracy min. podczas wycieczek do zakładów pracy. Przedstawiono ofertę szkół ponadgimnazjalnych - np. podczas targów edukacyjnych zorganizowanych przez realizatora zajęć; przeprowadzono nabór elektroniczny do wybranych szkół. W szkole utworzono pracownię doradztwa  zawodowego, w której  uczniowie w pełni korzystali z pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu; korzystali min. z programu komputerowego Wstępna Orientacja Zawodowa, filmów o specyfice danego zawodu, platformy e-modle, tabletów.  Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach zostali przygotowani do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, poznali swoje predyspozycje osobowościowe i zawodowe; poznali zapotrzebowanie na rynku pracy. Zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania. Przeprowadzone we wrześniu 2018r. badanie losów absolwentów wskazuje na skuteczność oddziaływania zajęć - wszyscy uczestnicy kontynuują naukę zgodnie ze swoim planem kariery zawodowej. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. W całym okresie trwania projektu zrealizowano 286h. Zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie 5. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dysfunkcjami i ich opiekunów.

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, według harmonogramu i przyjętych programów pracy. Ze wsparcia skorzystało18 ucz.-10K/8M. Zrealizowano 354h, w tym 66h Szansa dla dyslektyków, 132h Terapia pedagogiczna grupowa, 132h Terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna.  Podczas zajęć Szansa dla dyslektyków uczniowie usprawniali koordynację wzrokowo-ruchową, czytanie ze zrozumieniem, utrwalali zasady ortograficzne, wzbogacali słownictwo czynne. Wykonywali ćwiczenia słuchowe, grafomotoryczne, stymulujące i doskonalące pamięć. Przygotowywali się  do egzaminu
z j. polskiego rozwiązując testy egzaminacyjne. Porównanie wyników testów wiedzy przeprowadzonych przed rozpoczęciem i na zakończenie udziału w zajęciach wskazuje na przyrost wiedzy 15 w punktach procentowych; wzrosła również średnia roczna ocena klasyfikacyjna
z j. poleskiego z 4,1 do 4,6. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że uczniowie dzięki uczestnictwu
w zajęciach poprawili umiejętność czytania ze zrozumieniem, wzbogacili słownictwo, poprawili znajomość i praktykę stosowania zasad ortograficznych, uzyskali lepsze oceny roczne z języka polskiego. Na zajęciach Terapii grupowej stosując różne techniki terapeutyczne wdrażano uczniów do stosowania norm społecznych, , niwelowano indywidualne trudności w prawidłowym zachowaniu się, komunikacji interpersonalnej; wyrabiano nawyki kultury bycia; przeprowadzono warsztaty   kreatywnego podejścia do problemów, uczono pokonywania własnych ograniczeń; uczniowie szukali sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami-uczestnicy  ćwiczyli techniki relaksacyjne rozładowujące napięcie emocjonalne. Zajęcia prowadzono w oparciu o program terapeutyczny Strategia Bezpieczeństwa zakupiony z budżetu projektu. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że dzięki zajęciom uczestnicy poprawili swoje zachowanie, są częściej chwaleni, poprawiły się ich relacje z rówieśnikami, chętniej pracują zespołowo. Zajęcia Terapii grupowej i indywidualnej skupiały się na niwelowaniu indywidualnych dysfunkcji uczestników; wykonywali oni  ćwiczenia stymulujące, rozwijające
i usprawniające min. w zakresie spostrzegania stosunków przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej. Indywidualna diagnoza możliwości i potrzeb przeprowadzona przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć pokazuje znaczną poprawę w niwelowaniu indywidualnych deficytów- uczniowie poprawili średnie ocen końcowych i oceny zachowania. Podczas wszystkich zajęć w pełni wykorzystano pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupione w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 100 % .

Zadanie 6. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z deficytami wiedzy wymagających dostosowania form
i metod nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych.

Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami, harmonogramem i przyjętymi programami pracy. Ze wsparcia skorzystało 86ucz.-34K/53M. Zrealizowano 790h w tym 264h Matematyka z fizyką, 264 h Biologia z chemią, 192 h Chemia z fizyką i 70 h Informatyka z elementami programowania i robotyki. Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi w tym  metodą projektu i eksperymentu uczniowskiego. Uczestnicy zajęć planowali i wykonywali doświadczenia fizyczne i biologiczno-chemiczne, wspólnie analizowali i opracowywali wyniki, w dyskusjach grupowych formułowali wnioski; uczyli się przez odkrywanie i działanie wykonując ćwiczenia i zadania praktyczne. Prowadzili badania, pomiary, obserwacje; zapisywali i analizowali wyniki badań z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu.  Powtarzali i utrwalali  bieżący materiał zgodnie
z indywidualnymi potrzebami, przygotowywali się do egzaminu gimnazjalnego powtarzając materiał
i rozwiązując przykładowe testy egzaminacyjne. Wyrównywali braki edukacyjne i zgodnie
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami przygotowywali się do poprawy bieżących ocen. Zajęcia odbywały się  w pracowniach nauk ścisłych: matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupione z budżetu projektu. Podczas zajęć wykorzystywano min. tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, tablety i komputery oraz programy multimedialne, modele biologiczne, mikroskopy, zestawy doświadczalne do fizyki i chemii. Porównanie wyników testów wiadomości ex ante i ex post wykazały, że średni przyrost wiedzy uczniów w pkt. procentowych wyniósł: z matematyki 37, z fizyki 23, z chemii 22, z biologii 25. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że udział w zajęciach pozwolił uczniom pokonywać trudności w nauce
i przyczynił się do osiągnięcia lepszych wyników; dzięki uczestnictwu w zajęciach  zmotywowani zostali do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, wzrosła ich motywacja do nauki, poprawiła się samoocena; zajęcia w pełni spełniły ich oczekiwania. 12 uczniów kl. I SP na zajęciach Informatyka z elementami programowania i robotyki zdobyli umiejętności posługiwania się komputerem oraz programami Baltie i Paint do rozwiazywania zadań z różnych obszarów edukacyjnych. Uczniowie pracowali  metodą samodzielnych doświadczeń, kierowania działalnością własną, obserwacji i pokazów, ćwiczeń i rozwiązywania zadań. Indywidualna diagnoza przeprowadzona na podstawie obserwacji wykonywanych zadań, analizy ćwiczeń oraz wyników zadań wskazuje na bardzo dobre opanowanie umiejętności wymaganych w programach Baltie 3 i MS Paint przez wszystkich uczestników zajęć. Wszystkie  zajęcia odbywały się w sposób równościowy, który umożliwiał włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć. Zadanie wykonano w 100% .

Zadanie 7. Zajęcia edukacyjne realizowane na Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Gimnazjum
i Szkół Podstawowych.

Na  Akademii Pomorskiej w Słupsku zrealizowano 58 h  w tym 22 h fizyki w ramach zajęć Laboratorium fizyczne, Matematyka z fizyką, Chemia z fizyką oraz 36 h zoologii i anatomii człowieka w ramach zajęć Laboratorium Biologiczno-chemiczne i Biologia z chemią. Zadanie zrealizowano
w 100%    

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje i kwalifikacje jako działanie uzupełniające.

W szkoleniach ukończyło 18 nauczycieli (17K/1M). 15 osób uczestniczyło w kursie TIK – Obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w zakresie pracy metodą Webquest, korzystania z platformy Moodle, tworzenia prezentacji multimedialnych, wykorzystywania internetowych zasobów edukacyjnych  oraz narzędzi www i mobile. 3 osoby uzyskały certyfikat Professional Coach dzięki ukończeniu kursu coachingu jako metody rozwijania potencjału uczniów.

Zadanie 9. Utworzenie pracowni przedmiotowych w szkołach.

Utworzono trzy pracownie przedmiotowe; dwie nauk ścisłych - matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna oraz salę lingwistyczną. Zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt w tym TIK zgodnie z budżetem projektu. Podczas zajęć w pełni i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano wyposażenie pracowni podczas zajęć Laboratorium fizyczne i Laboratorium biologiczno-chemiczne, Matematyka z fizyką, Chemia z fizyką, Biologia z chemią, Robotyka i kodowanie, Język hiszpański,  Język angielski Natural approach i Język angielski dla średniozaawansowanych.